1. 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz tych opisanych w §6 ust. 5.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przykładowo:
  a) pisemnie na adres:  ORO GROUP Edyta Woszczyk-Ozimek Aleja Konstytucji 3 Maja 1b 96-200 Rawa Mazowiecka
  b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@minicloud.pl
  c) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego

  Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Dotyczy to również opakowania oraz dodawanych gratisów (skarpetek). Koszty przesyłki ponosi Kupujący. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania towaru, zwrot nie będzie przyjęty, a towar odeślemy na koszt Kupującego.
 3.      Zwrotowi nie podlegają towary, w której wybrana została opcja odbioru osobistego w siedzibie firmy. Ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawiązania umowy kupna/sprzedaży dochodzi w siedzibie firmy. Przez internet składane jest tylko zlecenie dostarczenia towaru do klienta.
 4.     W przypadku gdy na towar była wystawiona faktura VAT zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta ( zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki ).
 5. Pozostałe szczegóły w Regulaminie sklepu.

FORMULARZ ZWROTU

 Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi względem Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność przez 2 (dwa) lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem nie zawiadomi Sprzedającego o o tym fakcie. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami i dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres Sprzedającego realizującego zamówienie z dołączonym wydrukowanym, ręcznie wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji wraz z fakturą VAT lub paragonem, niniejszy punkt nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pieniądze na konto bankowe, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy i odmówić przyjęcia towaru( w przypadku szkody całkowitej, gdy całość towaru jest uszkodzona) lub przyjąć warunkowo po wykonaniu dokumentacji fotograficznej( kiedy uszkodzenie jest częściowe).
 5. Sklep rozpatrzy reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dni jej otrzymania, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia formularza reklamacyjnego. Przekroczenie powyższego terminu przez Sprzedającego w uzasadnionych przypadkach, gdy reklamację złożył Klient będący przedsiębiorcą, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie skutkuje automatycznym uznaniem takiej reklamacji za uzasadnioną.   
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez Klienta i kierowcę dostarczającego przesyłkę.

FORMULARZ REKLAMACJI

Reklamacje towarów z wyprzedaży
 1. Towary w dziale wyprzedaż oznaczone jako outlet, II gatunek lub towar nie w pełni wartościowy mogą posiadać drobne wady lub uszkodzenia. Klient przed zakupem takiego towaru powinien skontaktować się ze Sklepem, w celu ustalenia wad towaru.
 2. Reklamacja produktów z wyprzedaży nie może dotyczyć wad i uszkodzeń, o których Klient został poinformowany przez Sklep przed odbiorem towaru.

FORMULARZ REKLAMACJ